JPX
Không lấy được dữ liệu

FIL/USDT

Giao dịch tiền tệ

--

--

Thấp nhất
--
Cao nhất
--
24h Số tiền
--
Có sẵn
- - USDT
Ủy thác giới hạn giá
Ủy thác giá thị trường
Giá mua
Số lượng đã mua
25%
50%
75%
100%
Số tiền giao dịch
USDT
Đăng nhập
Có sẵn
- - FIL
Ủy thác giới hạn giá
Ủy thác giá thị trường
Giá bán
Số lượng bán hàng
25%
50%
75%
100%
Số tiền giao dịch
USDT
Đăng nhập
Tỉ lệ chấp
Giá
Số lượng
Thời gian
--
--
--
--
--
--
--
Ủy thác hiện tại
Ủy thác lịch sử

Không có đơn đặt hàng